W ślad za przyjęciem przez Zgromadzenie Plenarne KRASP uchwały z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. w załączeniu tekst Oświadczenia prof. J. Woźnickiego.

 

tekst Oświadczenia prof. J Woźnickiego >>>

informacja o pozycji i dorobku naukowym i zawodowym Prof. Jerzego Woźnickiego >>>

Prof. Jerzy Woźnicki jako Przewodniczący Komisji ds Organizacyjnych i Legislacyjnych wziął udział w Posiedzeniu Prezydium oraz Zgromadzeniu Plenarnym KRASP, które odbyło się w dniach 26-27 kwietnia br. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W dniu 19 kwietnia 2013 r. Centrum Analiz i Dialogu Fundacji Rektorów Polskich wraz z Krakowską Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zorganizowało międzynarodowe sympozjum pn. "Financing and deregulation in higher education system". W sympozjum w charakterze panelistów wzięli udział przedstawiciele z Niemiec, Ukrainy, Polski oraz Republiki Czeskiej.

W dniach 19-21 kwietnia 2013 r.  odbyło się w Krakowie  II wyjazdowe  posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, której Przewodniczącym jest Prezes Fundacji Rektorów Polskich - Prof. Jerzy Woźnicki. W spotkaniu tym wzięli udział członkowie KOiL oraz zaproszeni Goście: Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Prof. Wiesław Banyś, Honorowa Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Józef Lubacz.

W dniach 19-22 maja 2013 r. w Centrum konferencyjnym hotelu "Czarny Potok Resort & Spa" w Krynicy Zdrój odbędzie się XIII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych.

 

Program XIII Szkoły Zarządzania Strategicznego >>>

Formularz Zgłoszeniowy >>>

Niektóre zapowiedzi zmian legislacyjnych ogłoszone przez MNiSW w dokumencie pt. "Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw", z dnia 15 marcu 2013 r., wywołały protesty przedstawicieli środowisk akademickich. Dotyczy to m.in. propozycji dotyczących studentów, które nie są satysfakcjonujące dla PSRP. Krytycznie oceniono m. in. dwie zmiany które zostały przedstawione w Projekcie Założeń w brzmieniu:

  • (...) Proponuje się zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi dla Komitetu Polityki Naukowej wprowadzić zasadę rotacyjnego przewodniczenia pracom Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z opinią Komitetu Polityki Naukowej zasada ta może być upowszechniana jako dobra praktyka także wobec innych ciał kolegialnych o podobnym charakterze. Zakłada się, że pełnienie funkcji przewodniczącego będzie powierzane na okres 6 miesięcy osobie wybranej przez członków Rady. (...)
  • (...) W związku z propozycją nadania osobowości prawnej KRASP o nadanie osobowości prawnej wystąpiły także KRZaSP i KRePSZ. Biorąc pod uwagę opinię KSN NSZZ "Solidarność" oraz Rządowego Centrum Legislacji dotyczącą braku wystarczającego uzasadnienia tego rozwiązania, odstąpiono od nadania osobowości prawnej KRASP. (...)

Zapowiedzi te spotkały się ze zdecydowanym protestem i sprzeciwem ze strony reprezentatywnych podmiotów, działających w systemie szkolnictwa wyższego, w tym KRASP i KRZaSP.

W dniu 21 marca 2013 r. Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w spotkaniu członków Prezydium KRASP z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Barbarą Kudrycką  dotyczącym przeprowadzania  debat w uczelniach.

 

Podsumowanie  wyników spotkania członków Prezydium KRASP z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego >>>

Tekst Oświadczenia KRASP w sprawie przypadków zakłócania swobody dyskusji w uczelniach akademickich >>>

Centrum Analiz i Dialogu Fundacji Rektorów Polskich wspólnie z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  organizuje  w dniu 19 kwietnia 2013 r.  III Sympozjum nt. "Financing and Deregulation in Higher Education System", otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Referentami w ramach poszczególnych Sesji będą wybitni eksperci z kraju z zagranicy, specjalizujący się w problematyce finansowania szkolnictwa wyższego i deregulacji, z Niemiec, Czech, Ukrainy i Polski.

 

Formularz Zgłoszeniowy udziału w Sympozjum jest dostępny on-line na stronie  http://www.ka.edu.pl/aktualnosci/konferencje-naukowe/

 

zaproszenie na konferencje >>>

program konferencji >>>

 

Zapraszamy Państwa do przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji Rektorów Polskich z przeznaczeniem na realizację jej misji, której istotą są działania na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w naszym kraju.