W dniu 23 kwietnia 2014 r. odbyło się ostatnie w kadencji 2010-14 posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich.

W trakcie posiedzenia Rada m.in. rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji, zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji oraz udzieliła Zarządowi absolutorium a także dokonała wyboru Rady FRP na kadencję 2014-18, rozpoczynającą się z dniem 1 października 2014 r.

W dniu 24 kwietnia 2014 r. w siedzibie  Fundacji  Rektorów   Polskich odbyła się IV  Konferencja Centrum Analiz i Dialogu FRP podsumowująca wyniki projektu pn. "Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji. Szkolnictwo wyższe" zrealizowanego przez FRP-ISW wspólnie z partnerem strategicznym - Firmą Pearson Central Europe.  W Konferencji wzięli udział  przedstawiciele  MNiSW, MEN, MIiR, MPiPS, KRASP oraz innych zainteresowanych podmiotów i uczelni. 

W dniach 1-4 czerwca 2014 r. w Centrum konferencyjnym Hotelu "Ossa Congress & Spa" w Ossie k/Rawy Mazowieckie  odbędzie się XIV Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych.
 
Program XIV Szkoły Zarządzania Strategicznego FRP >>>
Formularz Zgłoszeniowy >>>

W dniach 20-22 marca 2014 r. Prezes Fundacji Rektorów Polskich - Prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w Kongresie Kultury Akademickiej zorganizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Jako Przewodniczący Sympozjum 4 wygłosił wykład pt. "W służbie zmieniającej się misji - nowe modele i kultura instytucjonalna uniwersytetu w XXI wieku".

W dniu 24 kwietnia 2014 r. w godz. 1100-1530 w siedzibie  Fundacji  Rektorów   Polskich odbędzie się  Konferencja podsumowująca wyniki projektu pn. "Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji. Szkolnictwo wyższe.", realizowanego przez FRP-ISW wspólnie z partnerem strategicznym - Firmą Pearson Central Europe.

W dniu 18 marca 2014 r., w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się III Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w roku akademickim 2013/2014 w ramach cyklu seminariów pn. "Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy".

Instytut Społeczeństwa Wiedzy jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku od dochodów wybranej przez siebie organizacji o tym statusie.

 

Zapraszamy Państwa do przekazywania 1% podatku na rzecz Instytutu Społeczeństwa Wiedzy z przeznaczeniem na realizację jego misji, której istotą są działania na rzecz kształtowania warunków dla rozwoju społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy w naszym kraju.

Fundacja Rektorów Polskich jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku od dochodów wybranej przez siebie organizacji o tym statusie.

Zapraszamy Państwa do przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji Rektorów Polskich z przeznaczeniem na realizację jej misji, której istotą są działania na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w naszym kraju.

W dniu 18 marca 2014 roku, w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbędzie się III Seminarium ISW-FRP dla doktorantów pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

 

Program Seminarium >>>

W dniu 25 lutego 2014 r. Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w uroczystej immatrykulacji studentów rozpoczynających studia II stopnia w roku akademickim 2013/2014 na Politechnice Wrocławskiej. W trakcie uroczystości Prezes Fundacji Rektorów Polskich wygłosił wykład immatrykulacyjny pt. "Innowacje w świecie innowacyjności"