XV Jubileuszowa Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla rektorów i prorektorów uczelni akademickich, odbyła się w dniach 13 - 17 lipca 2014 r. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Narvil w Serocku k/Warszawy.

Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 10 sesji wykładowych poświęconych przedstawieniu i przedyskutowaniu:

 • nowych trendów i prognozowanych zmian w szkolnictwie wyższym w naszym kraju,
 • wstępnych wyników prac FRP-ISW we współdziałaniu z KRASP, nad Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.,
 • trendów rozwojowych dotyczących kształcenia i uczenia się w systemie LLL,
 • zagadnień własności w odniesieniu do wyników prac badawczych, w nawiązaniu do prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: przewodniczący KRASP prof. W. Banyś a także wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Z. Marciniak, prof. M. Pałys rektor Uniwersytetu Warszawskiego, J. Górniak, kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, oraz A. Wiśniewski, Naczelnik Wydziału Wspierania Innowacyjności Urzędu Patentowego RP.

Uczestnicy wysłuchali referatów i przedyskutowali wiele zagadnień istotnych dla rozwoju szkolnictwa wyższego, realizując bogaty program merytoryczny. Debata jubileuszowa rektorów wskazała na pożądane priorytety w działalności FRP adresowanej do rektorów w kolejnych latach.

Program szkoły


Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego FRP dla rektorów i prorektorów - elektów wybranych na kadencję 2005-2008, odbyła się w dniach 19-29 lipca 2005 r. w kampusie Kortowo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego (SLZS) Fundacji Rektorów Polskich wychodzi naprzeciw środowiskowym potrzebom doskonalenia umiejętności zarządzania szkołami wyższymi. Nawiązuje do najlepszych wzorców europejskich w tej dziedzinie, w tym do znanego "Higher Education Management Programme" prowadzonego wspólnie przez Uniwersytety Warwick oraz Oxford.

Szkoła obejmowała 10-dniowy, 60-godzinny cykl zajęć, ułożonych w siedem bloków tematycznych:

 • Kultura instytucjonalna uczelni na tle dziedzictwa uniwersytetów,
 • Prawno-ustrojowe uwarunkowania działania szkół wyższych,
 • Europejska Przestrzeń Edukacyjna i Badawcza,
 • Planowanie strategiczne,
 • Budżetowanie i controlling,
 • Systemy informacyjne oraz informatyczne wspomaganie zarządzania uczelnią,
 • Doświadczenia w kierowaniu uczelniami w minionych kadencjach.

Wykładowcami byli wybitni eksperci - nauczyciele akademiccy i przedstawiciele urzędów centralnych.

Program Szkoły
Galeria zdjęć
"Rektorzy w Kortowie" Forum Akademickie nr 9/2005

II Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy, ich zastępców oraz osób kandydujących na te stanowiska w uczelniach, odbyła się w dniach 9-15 lipca 2006 r. przy wsparciu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który udostępnił na potrzeby obrad swoje nowoczesne centrum konferencyjne, a także zaprezentował wspaniałe walory swojego kampusu.
Celem głównym II Szkoły było ukierunkowanie i przyśpieszenie ewolucyjnego kształtowania się w szkołach wyższych modelu działania i pozycji kanclerzy jako podporządkowanych rektorom współkreatorów uczelni w obszarach ich działania. Stanowi to kontynuację celów i zadań Fundacji Rektorów Polskich jako partnera strategicznego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, realizowanych w ramach misji doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich, działających w warunkach obowiązywania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wśród celów szczegółowych II Szkoły Letniej można wskazać:

 • dokonanie identyfikacji i analizy wybranych zagadnień z obszaru zarządzania uczelniami,
 • prześledzenie trendów i tendencji mających znaczenie dla zarządzania uczelniami,
 • stworzenie płaszczyzny dla skonfrontowania różnych wizji kanclerstwa w szkołach wyższych, w szczególności reprezentowanych przez doświadczonych menedżerów uczelni oraz konsolidacji ich środowiska.

Ogólne problemy zarządzania uczelnią w świetle wyzwań XXI wieku - uniwersytet przedsiębiorczy

 • Ustrój i przedsiębiorczość uczelni w systemie prawnym RP.
 • Problemy zarządzania uczelnią w świetle wyzwań XXI wieku.
 • Uwarunkowania ekonomiczne działania szkoły wyższej - mienie i finanse uczelni.
 • Finanse w zarządzaniu uczelnią.
 • Konkurencja w szkolnictwie wyższym - uwarunkowania krajowe i międzynarodowe.

W ramach tych modułów poszczególne zagadnienia przedstawiali wybitni eksperci, m.in. prof. Ryszard Górecki (Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), prof. Hubert Izdebski (Uniwersytet Warszawski), prof. Stefan Kwiatkowski (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego), min. Augustyn Kubik (Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Finansów), dr Krzysztof Leja (Politechnika Gdańska), prof. Alojzy Nowak (Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), dyr. Witold Pakuła (Departament Finansowania Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Krzysztof Pietraszkiewicz (Prezes Zarządu Związku Banków Polskich), prof. Jan Wojtyła, (Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz prof. Jerzy Woźnicki (Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP).
Program II Szkoły >>>
Galeria zdjęć

Konferencja Zimowa FRP dla Rektorów i Prorektorów I kadencji, odbyła się w dniach 21-25 marca w Krynicy.
Podczas Konferencji poruszono następujące tematy:

 • Ustawodawstwo polskie dotyczące szkolnictwa wyższego: okres 1920-2005 – przesłanie dla przyszłości.
 • Kultura instytucjonalna uczelni w świetle Kodeksu: „Dobre praktyki w szkołach wyższych.
 • Europejskie perspektywy rozwoju nauki- wnioski i szanse dla Polski.
 • Elitarność w szkolnictwie wyższym.
 • Projekt FRP – ISW: Benchmarking instytucjonalny w szkolnictwie wyższym- założenia systemu.
 • Akredytacja europejska – uwarunkowania i perspektywy.
 • Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy - akademickość, zawodowość, zatrudnialność.

III Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego FRP dla osób koordynujących,
nadzorujących oraz rozliczających projekty badawcze, odbyła się w dniach 15 - 19 lipca 2007 r. w Hotelu Gołębiewskim w Białymstoku natomiast obrady prowadzono na Politechnice Białostockiej.

Na program Szkoły złożyło się cztery moduły o następującej tematyce:

 • Dostosowanie struktury administracyjno-finansowej do efektywnej absorpcji funduszy unijnych (7PR, CIP, Fundusze Strukturalne).
 • Własność intelektualna w procesach innowacyjnych
 • Źródła i sposoby finansowania oraz procedury realizacji projektów B+R+I
 • Europejska Przestrzeń Badawcza

 

Program III Szkoły >>>

IV Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego FRP dla rektorów i prorektorów - elektów wybranych na kadencję 2008-2012, odbyła się w dniach 12-20 VII 2008 r. w obiektach i przy wsparciu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie.
Wykład inauguracyjny wygłosiła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbara Kudrycka.
IV Szkołę Letnią FRP syntetycznie charakteryzują liczby 30-60-90. Swój akces do udziału w Szkole zgłosiło 30 uczelni, które zapewniły sobie 38 miejsc dla swoich przedstawicieli. W poszczególnych sesjach Szkoły wzięło udział łącznie 60 uczestników - rektorów lub prorektorów przyszłej kadencji. Włączając liczne grono gości, którzy przedstawili swoje wystąpienia, a także wykładowców oraz panelistów, w różnych dniach w obradach Szkoły wzięło udział w sumie ok. 90 osób. Analogiczne liczby w przypadku I Szkoły Letniej FRP w 2005 r. to 20-40-60.


Na program Szkoły złożyło się osiem modułów o następującej tematyce:

 • Ramy systemowe działania szkół wyższych,
 • Świat wartości i kultura instytucjonalna uczelni na tle dziedzictwa uniwersytetu, Kodeks Dobrych Praktyk Szkół Wyższych,
 • Zarządzanie i nowoczesne rozwiązania w szkolnictwie wyższym,
 • Finanse i planowanie strategiczne w szkole wyższej,
 • Badania naukowe i innowacyjność w polskich uczelniach - nowe wyzwania,
 • Zaawansowane metody zarządzania, własność intelektualna i benchmarking w szkolnictwie wyższym,
 • Trendy i nowe przedsięwzięcia w szkolnictwie wyższym z europejskiej i krajowej perspektywy,
 • Polskie uczelnie na progu XXI w. - wymagania rozwojowe.

W programie Szkoły znalazło się łącznie 19 sesji wykładowych, 5 debat panelowych oraz debata końcowa. Wśród gości, obok Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego B. Kudryckiej, znaleźli się m.in.: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Przewodniczący Rady ds. Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP prof. R. Legutko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Z. Pacelt, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. G. Prawelska-Skrzypek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej prof. Z. Marciniak, Senatorowie RP: prof. R. Górecki - JM Rektor UW-M i prof. J. Rachoń - JM Rektor P.Gd. i Przewodniczący Rady NCBiR, a także Przewodniczący RGSW prof. J. Błażejowski.

Rektorzy-uczestnicy Szkoły jednomyślnie opowiedzieli się za kontynuowaniem przedsięwzięć szkoleniowo-dyskusyjnych realizowanych przez FRP. Zgodnie z przedstawionymi przez nich wnioskami, Fundacja powinna przyspieszyć swoje najbliższe większe przedsięwzięcie planowane na 2009 r., tj. Szkołę dla kanclerzy, a także powinna zorganizować konferencję tematyczną z udziałem rektorów, dotyczącą kondycji i roli nauk humanistycznych, w szczególności w kontekście planowania rozwoju uczelni akademickich.

Program IV Szkoły >>>

V Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i ich zastępców, odbyła się w dniach 16-21 lutego 2009 r. przy wsparciu w Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Sesja inaugurująca Szkołę Zimową odbywała się w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a następnie obrady odbywały się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Wojanowie.

W programie Szkoły znalazło się łącznie 13 sesji wykładowych, 5 debat panelowych oraz debata końcowa. Na program Szkoły złożyło się pięć modułów o następującej tematyce:

 • Uniwersytet XXI wieku - jaki: przedsiębiorczy, III generacji, inkluzywny, społecznie odpowiedzialny, ... ?
 • Aktualne problemy zarządzania zasobami uczelni.
 • Modelowe rozwiązania w uczelni akademickiej, a w tym debata delegacji rektorów i kanclerzy na temat modelu kanclerstwa w uczelni akademickiej
 • Zmieniające się uwarunkowania prawne i ekonomiczne działania uczelni, z udziałem przedstawicieli MNiSW.
 • Kierunki prac nad „Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku."

Wśród gości oraz wykładowców znaleźli się m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. W. Jurek, prof. K. Chałasińska-Macukow - Przewodnicząca KRASP, JM Rektor UW, prof. Tadeusz Luty - Honorowy Przewodniczący KRASP, a także rektorzy: prof. R. Kołacz (UP), Prof. A. Hamrol (PP), prof. T. Krzyżynski (PK), prof. P. Nowacki (PAM) a także prof. Tadeusz Szulc - Sekretarz Stanu w MEN w latach 2003-05 odpow. za szkolnictwo wyższe.

Kanclerze-uczestnicy Szkoły jednomyślnie opowiedzieli się za kontynuowaniem przedsięwzięć szkoleniowo-dyskusyjnych realizowanych przez FRP. Zgodnie z przedstawionymi przez nich wnioskami, Fundacja powinna stać się centrum szkoleniowym szkolnictwa wyższego. Postanowiono również, że kierownik Szkoły w imieniu kanclerzy przedstawi Prezydium KRASP wniosek o ustanowienie przedstawicielstwa kanclerzy uczelni akademickich przy KRASP. W związku z tym kanclerze wyłonili ze swego grona grupę roboczą w składzie: Jerzy Pieszczurykow (UW), Henryk Zioło (AGH), Marek Lepa (UKSW), Wojciech Wydrychiewicz (PŚ w Gliwicach), Małgorzata Kozłowska (WUM), Artur Wezgraj (PK), do konsultacji dalszych działań w tej sprawie.

Program V Szkoły >>>

VI Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych, odbyła się w dniach 7-10 lutego 2010 r. w Centrum Konferencyjnym "Zamek SIMP w Rydzynie"

W programie Szkoły znalazło się łącznie 7 sesji wykładowych oraz 2 debaty panelowe. Na program Szkoły złożyły się trzy moduły o następującej tematyce:

 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 - najważniejsze elementy projektu środowiskowego. Strategii z punktu widzenia audytorów.
 • Zarządzanie procesowe.
 • Procedury, mechanizmy i skuteczność kontroli zarządczej.

Wśród wykładowców Szkoły znaleźli się m. in. prof. prof. Witold Orłowski (audyt w walce z zagrożeniami kryzysowymi) i Jerzy Woźnicki (problemy strategiczne szkolnictwa wyższego).
Obrady obejmowały także wykład Agnieszki Wilczyńskiej-członka Zarządu SAWSW i doświadczonego audytora wewnętrznego pt. „Zmiany w procesach zarządczych uczelni publicznych na przykładzie Politechniki Wrocławskiej" (współautorstwo: mgr inż. B.Kubicz, dr inż.. P.Kubiński) a także prezentację Krzysztofa Martenki - konsultanta firmy IDS Scheer Polska na temat wybranych problemów zarządzania procesowego, a w tym metodyki AVE (Architektura Doskonałości Procesów) w podejściu do doskonalenia procesów zarządczych, obejmującą następujące etapy transformacji: doskonalenie strategii podmiotu, projektowanie procesów, wdrażanie wypracowanych rozwiązań i kontrolling, obejmujący ciągłe doskonalenie procesów.

Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów Sławomir Kacprzak przedstawił nowe uregulowania prawne dotyczące kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie: celów kontroli zarządczej, odpowiedzialności za kontrolę zarządczą, wytycznych i standardów kontroli zarządczej, elementów systemu kontroli zarządczej, obowiązków w ramach administracji rządowej, planów działalności i sprawozdań z ich wykonania, oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego i jego roli.

W sesji końcowej Piotr Welenc z Politechniki Warszawskiej przedstawił referat pt. „Kontrola zarządcza. Mechanizmy i procedury", obejmujący elementy składowe systemu kontroli zarządczej oraz możliwości wprowadzania i doskonalenia niezbędnych rozwiązań do praktyki funkcjonowania uczelni.

Program szkoły

<<brak zdjęć w oryginalnej galerii>>

VII Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i ich zastępców, odbyła się w dniach 13-17 czerwca 2010 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Hotel „Zamek na Skale" w Trzebieszowicach..

Na program Szkoły złożyły się cztery moduły, obejmujące łącznie 8 sesji wykładowych i 3 debaty panelowe, o następującej tematyce:

 • Nowelizacja ustawodawstwa dotyczącego szkolnictwa wyższego - dlaczego i jaka?
 • Wybrane ustawy, które weszły w życie i ich skutki dla zarządzania uczelniami (ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o zamówieniach publicznych).
 • Wymiana doświadczeń o charakterze zarządczym wśród uczestników Szkoły (audyt wewnętrzny, konwergencja sektorów).
 • Podsumowanie debaty publicznej nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego wraz z wnioskami dotyczącymi dalszych działań.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Z. Marciniak, Prezes Związku Banków Polskich K. Pietraszkiewicz a także M. Branecka, ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych (MEN), M. Miller, Dyrektor Departamentu Studiów i Analiz, współtwórca nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych (Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa), M. Rószkiewicz, ekspert metod ilościowych, legitymujący się osiągnięciami w sprawach pomiaru kapitału intelektualnego oraz benchmarkingu (SGH, FRP), J. Malesa, Kierownik Działu Audytu Szkoły Głównej Handlowej oraz prof. J. Woźnicki, kierujący Szkołą.

Program szkoły

VIII Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla rektorów i prorektorów uczelni akademickich, odbyła się w dniach 13-16 września 2010 r. w Hotelu Ossa Congress & Spa k/Rawy Mazowieckiej.

Na program Szkoły złożyły się cztery moduły, obejmujące łącznie 8 sesji wykładowych i seminaryjno-dyskusyjnych oraz 2 debaty panelowe o następującej tematyce:

 • Deficyt budżetowy państwa i jego potencjalne skutki dla rozwoju kraju.
 • Analiza ryzyka i kontrola zarządcza - obowiązki rektorów.
 • Podejście procesowe w kierowaniu uczelnią.
 • Perspektywa zmian w szkolnictwie wyższym w 2011 r.

Wśród referentów znaleźli się m.in.: Jerzy Osiatyński, ekspert w sprawach budżetu państwa (b. minister finansów) Maria Branecka, ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych, Piotr Welenc, ekspert z zakresu zarządzania strategicznego i audytu wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych, Ewa Chmielecka, ekspert boloński, przewodnicząca grupy roboczej ds. krajowej struktury kwalifikacji w szkolnictwie wyższym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego, Stanisław Chwirot, ekspert od jakości kształcenia, przewodniczący komisji akredytacyjnej KRASP, Roman Morawski, ekspert FRP w sprawach internacjonalizacji i benchmarkingu w szkolnictwie wyższym, Wojciech Glabisz, ekspert w sprawach podejścia procesowego do zarządzania uczelnią, oraz prof. J. Woźnicki, kierujący Szkołą.
Problematyka VIII Szkoły została poświęcona aktualnym problemom które stają przed uczelniami w Polsce i które zostały szczegółowo przedstawione i przeanalizowane w ramach dyskusji rektorów:

 • skutkom nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która nałożyła na uczelnie, a w tym rektorów, nowe obowiązki w ramach zarządzania strategicznego (!) wprowadzenia systemu kontroli zarządczej (rektorzy będą składać oświadczenia o stanie systemu takiej kontroli) działającej w powiązaniu z audytem wewnętrznym, którego znaczenie rośnie, i z wykorzystaniem nowego podejścia obejmującego analizę ryzyka w działaniu uczelni;
 • potrzebie coraz szerszego wykorzystania w kierowaniu uczelniami, podejścia procesowego i benchmarkingu, z odwołaniem się do najnowszych doświadczeń, odpowiednio Politechniki Wrocławskiej i Fundacji Rektorów Polskich w tych działaniach;
 • przygotowaniom do wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji z uwzględnieniem projektowanych regulacji prawnych w tym zakresie.

Program szkoły