IX Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i kwestorów i ich zastępców, odbyła się w dniach 5-9 czerwca 2011 r. w Hotelu „Jawor" k/Bielska-Białej.
Na program Szkoły złożyły się trzy moduły, obejmujących łącznie 10 sesji wykładowych i 3 debaty panelowe, o następującej tematyce:

 • Perspektywy zmian w zakresie finansów, zarządzania, administracji i gospodarki uczelni.
 • Finanse szkół wyższych.
 • Wybrane problemy szkolnictwa wyższego. Benchmarking - projekt FRP wraz z wnioskami dotyczącymi problematyki kontroli zarządczej.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: W. Jurek oraz Z. Marciniak, Dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów P. Pełka, a także M. Branecka, ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych, prof. J. Nazarko członek Komitetu Sterującego projektu FRP „Benchmarking w szkolnictwie wyższym", prof. J. Wilkin, członek Zespołu Koordynacyjnego Centrum Analiz i Dialogu FRP oraz prof. J. Woźnicki, kierujący Szkołą.

W ramach Modułu II, obrady po raz pierwszy odbywały się w ramach sesji równoległych, osobno dla kanclerzy i kwestorów, a referaty i dyskusja dotyczyły następujących zagadnień odpowiednio:

 • dotychczasowej praktyki stosowania w Polsce reguł unijnych dotyczących pomocy publicznej w odniesieniu do finansowania przez państwo działalności szkół wyższych;
 • potrzeb i ograniczeń dotyczących możliwego zakresu wyłączenia uczelni publicznych spod działania ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówienia publicznych;
 • wymogu gromadzenia przez uczelnie publiczne przychodów własnych na odrębnych rachunkach bankowych i jego skutków;
 • pożądanych zmian dotyczących szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych ze szczególnym uwzględnieniem kosztów pośrednich.

Program szkoły

X Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla liderów samorządu i organizacji doktorantów, odbyła się w dniach 18-21 września 2011 r. w Hotelu „Czarny Potok" w Zakopanem.

Na program Szkoły złożyły się trzy moduły, obejmujących łącznie 6 sesji wykładowych i 4 zajęcia warsztatowe oraz debaty panelowe, o następującej tematyce:

 • Szkolnictwo wyższe: nowelizacja, strategia, polityka - oczami doktorantów;
 • Umiejętności zarządcze młodych liderów; Finanse szkół wyższych.
 • Relacje z otoczeniem, umiejętności komunikacyjne.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: prof. T. Szulc, Wiceprzewodniczący Rady FRP, kierujący Szkołą w zastępstwie prof. J. Woźnickiego, dr A. Chłoń-Domińczak, Lider projektu KRK, prof. K. Krasowski, Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, prof. Z. Nęcki, Kierownik Katedry Negocjacji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. M. Socha, Sekretarz Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a także p. B. Więcław, Radca-Minister Protokołu Dyplomatycznego MSZ.
Jednym z dyskutowanych problemów stały się tożsamość i wizerunek doktoranta w świetle tradycji akademickich i uregulowań prawnych. Kolejnym dyskutowanym zagadnieniem, nawiązującym do rosnącej liczby doktorantów była sylwetka absolwenta - doktora.
Cennym elementem dorobku X Szkoły FRP stał się wkład w kreowanie środowiska doktorantów jako grupy młodych naukowców, która w przyszłości zadecyduje o pozycji nauki w Polsce.

Program szkoły

XI Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i kwestorów i ich zastępców, odbyła się w dniach 27-31 maja 2012 r. w Centrum konferencyjnym hotelu „Krasicki" w Lidzbarku Warmińskim.

Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 9 sesji wykładowych i 3 debaty panelowe, o następującej tematyce:

 • Strategie rozwoju uczelni na tle zmian w szkolnictwie wyższym.
 • Instrumenty zarządcze i gospodarka finansowa szkół wyższych.
 • Nowe rozwiązania w szkolnictwie wyższym.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: b. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Z. Marciniak, a także M. Branecka, ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych, A. Gajewska, ekspert w zakresie doradztwa i finansowania projektów w obszarze Project Finance i Partnerstwo Publiczno-Prywatne, W. Siwiński, profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Rady FRP, A. Wiśniewski, Naczelnik Wydziału Wspierania Innowacyjności Urzędu Patentowego RP, Michalina Wójcik, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW oraz prof. J. Woźnicki, kierujący Szkołą.

Jednym z głównych problemów dyskutowanych w ramach poszczególnych Modułów stały się uczelnianie strategie rozwoju w świetle zmian w szkolnictwie wyższym (ustawowy wymóg ich opracowania i realizacji w uczelniach). Zebrani poddali analizie doświadczenia związane z procesem opracowywania strategii uczelnianych oraz ich wdrażania, co napotyka na trudności m.in. ze względu na trudności ze sfinansowaniem wielu planowanych przedsięwzięć i projektów rozwojowych. W tym kontekście wskazano na znaczenie funduszu rozwoju uczelni, na który mogą być kierowane środki z zysku netto. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła problematyka partnerstwa publiczno-prywatnego, z uwzględnieniem doświadczeń z wdrażania konkretnych programów w tej formule działania.
Ze szczególnym uznaniem przyjęto prezentację wyników projektu „Kontrola zarządcza w uczelniach” zrealizowanego przez FRP w ramach Programu Fundacji pn. Benchmarking w szkolnictwie wyższym.
Program szkoły

XII Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla rektorów i prorektorów - elektów wybranych na kadencję 2012-16, odbyła się w dniach 8-14 lipca 2012 r. w Centrum Konferencyjno-hotelowym Ossa k/Rawy Mazowieckiej.

Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 16 sesji wykładowych i 2 debaty panelowe, o następującej tematyce:

 • Modele ustrojowe i zarządcze uczelni, z uwzględnieniem wartości Kodeksu Dobrych Praktyk Szkół Wyższych i Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2010-20.
 • Myśl strategiczna w szkolnictwie wyższym.
 • Instrumentarium finansowe w szkolnictwie wyższym na poziomie systemowym i instytucjonalnym.
 • Finansowanie studiów i badań naukowych – regulacja i deregulacja.
 • Uwarunkowania poprawy pozycji polskiego szkolnictwa wyższego.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: Prof. M. Ratajczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Tadeusz Kaczorek, przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Prof. M. Karoński, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki, Prof. J. Kątcki, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Prof. W. Banyś, przewodniczący-elekt Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich a także Prof. K. Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dr Jan Sadlak, prezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, Prof. W. Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, A. Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP, oraz prof. J. Woźnicki, kierujący Szkołą.

Zasadnicze treści o charakterze ogólnym prezentowane w czasie Szkoły dotyczyły ustawowych uwarunkowań formalnych i wymagań etycznych dobrego rektorstwa, wynikających z treści Kodeksu Dobrych Praktyk Szkół Wyższych KRASP w powiązaniu z wymogami Good Governance w szkolnictwie wyższym, określonymi w pracach Higher Education Division Rady Europy w Strasburgu. Problematyka ta obejmowała także przegląd i analizę myśli strategicznej dotyczącej rozwoju szkolnictwa wyższego z wnioskami związanymi z projektowanym przyjęciem programu rozwoju szkolnictwa wyższego MNiSW, na podstawie dokumentu opracowanego prze Forum Ekspertów Ministerstwa.

Program Szkoły

XIII Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych, odbyła się w dniach 19-22 maja 2013 r. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „Czarny Potok" w Krynicy Zdrój.

Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 6 sesji wykładowych i 3 debaty panelowe, o następującej tematyce:

 • Sprawy zamówień publicznych
 • Sprawy programów finansowych ze środków europejskich
 • Zarządzanie szkołą wyższą.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: przewodniczący KRASP, prof. W. Banyś a także J. Sadowy prezes Urzędu Zamówień Publicznych, A. Hołda, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przedstawiciele Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz M. Gula, prezes Instytutu Podatków i Rachunkowości w Warszawie

Jednym z głównych problemów dyskutowanych w ramach poszczególnych Modułów stały się zaproponowane kierunki zmian systemu zamówień publicznych mogące mieć istotny wpływ na sposób udzielania zamówień publicznych przez uczelnie wyższe. Zebrani poddali dyskusji doświadczenia uczelni związane z szansami i zagrożeniami dla uczelni wdrażania znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie uwzględniających specyfiki działania szkół wyższych. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła problematyka poświęcona analizie kosztów i zarządzaniu ryzykiem w uczelniach, przedstawiona w świetle doświadczeń szkół wyższych wynikających z wdrażania regulacji dotyczących kontroli zarządczej.

Program szkoły

XIV Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych, odbyła się w dniach 1-4 czerwca 2014 r. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Ossa k/Rawy Mazowieckiej.

Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 6 sesji wykładowych i 3 debaty panelowe, o następującej tematyce:

 • Sprawy programów finansowych ze środków europejskich
 • Sprawy gospodarki finansowej w uczelniach publicznych
 • Sprawy zamówień publicznych.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: podsekretarz Stanu w MNiSW prof. J. Guliński a także D. Piasta wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, M. Łata dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, A. Hołda, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz M. Libuda, dyrektor zarządzająca segmentem nauka i szkolnictwo wyższe w wydawnictwie prawniczym Wolters Kluwer.
Wśród problemów dyskutowanych w ramach poszczególnych modułów należy wyróżnić kierunki zmian w szkolnictwie wyższym będące następstwem nowelizacji ustaw i założeń dotyczących perspektywy finansowej UE 2014-20 ze szczególnym uwzględnieniem badań naukowych i innowacji. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła problematyka poświęcona najnowszym zmianom w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w tym m.in. uwzględnienie w procesie zamówień publicznych specyfiki działalności naukowo-badawczej oraz działalności kulturalnej, a w szczególności ułatwienie udzielania zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe, usuwanie barier w dostępie do zamówień i odformalizowanie procedur.
Program szkoły

XVI Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym FRP dla kanclerzy i kwestorów, odbyła się w dniach 31 maja - 3 czerwca 2015 r. w obiekcie konferencyjnym Hotelu „Binkowski" w Kielcach.
Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 9 sesji wykładowych i 2 debaty panelowe, o następującej tematyce:

 • Finansowanie, polityka płacowa, zamówienia publiczne: reguły systemowe - stan aktualny i perspektywy zmian
 • Problemy zarządzania uczelnią w świetle uwarunkowań regulacyjnych
 • Szkolnictwo wyższe z perspektywy programów rozwojowych do 2020 r.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: sekretarz Stanu w MNiSW prof. M. Ratajczak, R. Jędrzejewski dyrektor departamentu prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, a także prof. M. Szczerek członek Prezydium RGNiSW, prof. J. Igras członek i przewodniczący Komisji ds. Nauki RGNiSW, A. Wiśniewski naczelnik wydziału finansowo-prawnego departamentu szkolnictwa artystycznego i edukacji kulturalnej MKiDN, A.Kalinowska, dyrektor działu zarządzania zasobami ludzkimi PWr. oraz prof. prof. J. Górniak (UJ), K. Leja (PG), J. Wilkin (UW).
Wśród tematów dyskutowanych w ramach poszczególnych modułów należy wyróżnić zagadnienia finansowania szkolnictwa wyższego. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła problematyka poświęcona najnowszym zmianom w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w tym m.in. nowym dyrektywom unijnym z 2014 r. Najważniejsze zmiany dotyczą obligatoryjnej elektronizacji zamówień publicznych, zmniejszenia obowiązków formalnych przy ubieganiu się o zamówienia publiczne, szerszego uwzględnienia w zamówieniach publicznych kwestii: społecznych, środowiskowych, innowacyjności, MŚP.

Program szkoły

XVII Szkoła Zarządzania w Szkolnictwie Wyższym dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych odbyła się w dniach 29 maja - 1 czerwca 2016 r. Obrady odbywały się w obiekcie konferencyjnym Hotelu „Przystań” w Olsztynie.

Swój akces do uczestniczenia w Szkole zgłosiło 30 uczelni, które delegowały do udziału 54 swoich przedstawicieli. Na program Szkoły złożyły się moduły, obejmujące łącznie 9 sesji wykładowych i 2 debaty panelowe, o następującej tematyce dotyczącej szkolnictwa wyższego:

 • plany i tendencje rozwojowe w perspektywie do 2020 r.
 • przedsięwzięcia p z perspektywy roku akademickiego 2016/17
 • działania kontrolno-ewaluacyjne .

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: K. Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich, G. Kusy zastępca Dyrektora w Departamencie Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, I. Rzepkowska, naczelnik Wydziału Analiz i Orzecznictwa w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych, I. Kielan-Glińska, wicedyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli, prof. Andrzej Kraśniewski, Sekretarz Generalny KRASP, pełnomocnik Rektora Politechniki Warszawskiej ds. wdrażania Procesu Bolońskiego i studiów doktoranckich oraz P. Mikuła i T. Siek, dorady podatkowi Deloitte a także P. Dmochowski-Lipski, L. Lewoc i Ł. Nowak reprezentujący zaproszoną do udziału firmę Public Consulting Group Polska, a także prof. J. Woźnicki kierujący Szkołą.

Wśród tematów dyskutowanych w ramach poszczególnych Sesji należy wyróżnić m.in. następujące zagadnienia: konkurencyjność dostępu do części środków finansujących studia oraz zróżnicowanie ich źródeł i strumieni, potrzebę lub brak potrzeby zmiany formuły ustrojowej uczelni np. na fundacje skarbu państwa, zagadnienia etatyzacji w uczelniach. Według uczestników, ewentualna zewnętrzna etatyzacja spychałaby system w kierunku etatyzmu, ograniczając działanie rynku oraz budżetu uczelni i mechanizmów opartych na dyscyplinie finansowej, ale kreowałaby pewne mechanizmy bardzo potrzebnej mobilności. Większa konkurencyjność mogłaby zagrażać nadmiernym rozwarstwieniem szkół wyższych i pauperyzacją części uczelni – a więc należy tu działać ostrożnie. Zdaniem dyskutantów, MNiSW powinno podejmować działania uwalniające uczelnie od niektórych obowiązków sprawozdawczych (patrz np. POLON: sprawozdanie o rodzajach sal itp ….), a także wypracowywać jednolite platformy np. dotyczące gospodarki finansowej Zwiększenie rangi i zakresu prawa wewnętrznego w uczelniach poprawiłoby efektywność ich działania.
Podkreślano, że należy stworzyć procesowi deregulacji większe szanse poprzez pewne odpolitycznienie planowanych prac. Zdaniem dyskutantów, należałoby np. wykreślić z ustawy zbyt duże uprawnienia Ministra Skarbu Państwa – to byłby dobry przykład oczekiwanej deregulacji. Programy rozwojowe dla szkolnictwa wyższego powinny być opracowywane z perspektywą trzyletnią.
W ramach sesji równoległych, organizowanych tradycyjnie osobno dla kanclerzy i kwestorów, sformułowano wnioski, które zostały przekazane Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Program szkoły

XVIII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla rektorów i prorektorów – elektów w kadencji 2016-20, odbyła się w dniach 10 – 14 lipca 2016 r. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym St. Bruno w Giżycku.
Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 12 sesji wykładowych poświęconych przedstawieniu i przedyskutowaniu następujących bloków tematycznych:

 • współczesne pojęcie misji uczelni oraz uwarunkowania kulturowe i zarządcze z tym związane
 • tradycje i dobre praktyki w szkolnictwie wyższym
 • modelowe uwarunkowania działania uczelni w systemie szkolnictwa wyższego
 • prawne uwarunkowania działania uczelni.

Wśród gości i wykładowców znaleźli się m.in.: sekretarz stanu w MNiSW prof. A. Bobko Rektor Uniwersytetu w Rzesz (2012-15), prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa prof. L. Bosek, przewodniczący KRASP prof. W. Banyś, prezes Urzędu Patentowego RP dr A. Adamczak, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Z. Marciniak, prof. F. Ziejka członek Komitetu Dobrych Praktyk KRASP, prof. E. Chmielecka członek Zarządu FRP i profesor SGH, a także B. Więcław (Protokół Dyplomatyczny MSZ), M. Branecka ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych oraz prof. J. Woźnicki, kierujący Szkołą.

Istotnym elementem obrad, w ramach realizacji programu merytorycznego, były debaty panelowe, w ramach których rektorzy, którzy zakończyli lub kończą swoją ostatnią kadencję, przekazali swym następcom uwagi i wnioski ze swoich doświadczeń w kierowaniu uczelnią, m.in. na temat zarządzania zmianami poprzez projekty. Podkreślili także i scharakteryzowali znaczenie misji oraz wartości, tradycji akademickich i dobrych praktyk w szkołach wyższych.

W ramach XVIII Szkoły Rektorów FRP mocno wybrzmiały tezy o znaczeniu autonomii uczelni oraz potrzebie uwalniania ich z ograniczeń biurokratycznych. Poparcie uzyskała propozycja wsparcia przez KRASP prac nad Ustawą 2.0 deregulująca system, a także wniosek dotyczący kontynuowania prac nad strategicznymi problemami szkolnictwa wyższego.

Rektorom kończącym wypełnianie swojej misji w uczelniach, uczestniczącym w realizacji Programu XVIII Szkoły FRP, Prof. Jerzy Woźnicki wręczył uroczyście swoje osobiste, dedykowane indywidualnie, listy z podziękowaniem za trud kierowania uczelnią i działania w środowisku rektorskim. Rektor Przewodniczący–elekt KRASP, Prof. Jan Szmidt otrzymał list gratulacyjny od uczestników Szkoły.

Program szkoły

W dniach 4 - 7 czerwca 2017 r. odbyła się kolejna XIX Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w obiekcie konferencyjnym Hotelu „Zamek Gniew” w Gniewie.